Realizacja pierwszej części programu motywacyjnego

Zarząd AQUA S.A. informuje, że zakończono realizację, uruchomionej w dniu 8 września 2011, pierwszej transzy Programu Motywacyjnego, który został wprowadzony na podstawie uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000 akcji serii C, wyłączenia prawa poboru akcji serii C, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z powiernikiem oraz zmiany statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 czerwca 2010 r. przyjmującej Regulamin Programu Motywacyjnego, określający szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.

Obecna transza Programu Motywacyjnego, obejmująca 16.666 akcji AQUA S.A. została uruchomiona na podstawie Uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z 12 lipca 2011 roku, w której ustalono ostateczną listę uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w 2011 roku wraz z liczbą akcji przysługującym tym osobom.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map