Istotna umowa dotycząca instrumentów finansowych emitenta

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji, o zawartej umowie w sprawie odkupienia przez grupę menedżerów spółki akcji AQUA S.A. (komunikat EBI/26/2012 z dnia 20.12.2012 roku), o warunkach finansowych tej umowy (komunikat EBI/1/2013 z dnia 18.1.2013 roku), o zawartej umowie Inwestycyjnej (komunikat EBI/4/2013 z dnia 2.2.2013 roku), oraz o Aneksie terminowym do tej umowy (komunikat EBI/13/2013 z dnia 15.5.2013 roku), Zarząd AQUA S.A. informuje, że zgodnie z tym harmonogramem, w dniu 25.06.2013 roku  została zawarta Dokumentacja Finansowania.

Pomiędzy Aqua Due sp. z o.o. a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości podpisano umowę kredytową do maksymalnej kwoty Zaangażowania wynoszącej 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) przeznaczonej na sfinansowanie zakupu 710.770 akcji AQUA S.A.

W wykonaniu tej umowy zakupione akcje AQUA S.A. staną się przedmiotem zastawu rejestrowego i finansowego, będącego poręczeniem spłaty kredytu.

Ponadto, działając na podstawie zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, opisanej w opublikowanych uchwałach NZWA z dnia 18.03.2013 (komunikat EBI/8/2013 z 19.03.2013 roku) AQUA S.A. udzieli Aqua Due sp. z o.o. wsparcia finansowego w postaci:
– umowy poręczenia dla ww. kredytu,
– ustanowieniu hipoteki,
– przelew praw na zabezpieczenie,
– zastaw na rachunkach bankowych Spółki,
– udzielenie  PBP S.A.  pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki,
– zawarcie  umowy kaucji,
– poddaniu się egzekucji.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map