Zawarcie aneksu umowy konsorcjum dotyczącego istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 20.08.2012 został podpisany aneks do Umowy Konsorcjum z dnia 18.06.2009 pomiędzy spółką Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo (HBP), a AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 28 (AQUA), dotyczącej wspólnej realizacji na rzecz AQUANET S.A. projektu „Aglomeracja Poznań: budowa przepompowni ścieków „Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu”.

Z uwagi na sytuację HBP realizacja kontraktu napotykała na istotne trudności, które postanowiono pokonać, w ramach zaproponowanego planu naprawczego, w tym przez zmianę lidera Konsorcjum.

W efekcie zawartego aneksu AQUA zostaje ustanowiona Liderem Konsorcjum i przejmie wszelkie uprawnienia, w tym do reprezentowania Konsorcjum, a w szczególności do podpisania aneksu do Kontraktu z Zamawiającym, oraz przejmie pozostały do wykonania zakres robót budowlano – montażowych. Ilość i wartość pozostałych do wykonania prac zostanie określona w będącym w przygotowaniu harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map