Zmiany dotyczące istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 7 października 2015 r. wpłynęło pismo od kontrahenta, ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fabryczna 5 a, 00-446 Warszawa, dotyczące zawarcia aneksu do wcześniej zawartej umowy.

O zawarciu umowy zarząd AQUA S.A. informował komunikatem EBI/17/2012 z dnia 31.08.2012 r., a o aneksach do niej komunikatem EBI/10/2013 z dnia21.03.2013 r. oraz EBI/15/2014 z 27.03.2014 r.

Przedmiotem tej umowy jest wykonanie koncepcji i projektu budowlano wykonawczego na dostosowanie publicznego układu drogowego na potrzeby skomunikowania drogowego projektowanej Galerii Kujawskiej w Bydgoszczy, oraz sporządzenie studium wykonalności / uwolnienia placu budowy z obcych instalacji i budowli dla w/w budynku.

Zgodnie z ww. pismem został zwiększony zakres prac, a wynagrodzenie AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało zwiększone o kwotę 155 000,00 złotych netto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych) i wynosi łącznie 2 605.125,00 złotych netto (słownie: dwa miliony sześćset pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć 00/100 złotych), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Ponadto, w związku ze zwiększeniem zakresu prac, termin wykonania przedmiotu umowy został zmieniony na 30.12.2015 r.

Pozostałe, szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju kontraktów.

Umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map