Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 04.08.2011 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, PGE Elektrownia Opole SA z siedzibą w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów,
umowę, której przedmiotem jest doradztwo techniczne w procesie przygotowania inwestycji:

”Budowa instalacji wstępnego uzdatniania wody i modernizacja stacji demineralizacji wody”.

Zakres rzeczowy kontraktu jest zgodny z posiadanym przez AQUA S.A. doświadczeniem, a jednocześnie stanowi kontynuację deklarowanego w dokumentach informacyjnych poszerzania rynków działania.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie  
975 000,00 złotych netto (dziewięćsetsiedemdziesiątpięćtysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map