Wyznaczenie pierwszego dnia notowania  w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Uchwałą Nr 352/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014r., określono dzień 26 marca 2014r. jako  dzień pierwszego notowania w alternatywnym  systemie obrotu na rynku New Connect  698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych  na okaziciela serii E spółki AQUA S.A. o wartości  nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 marca 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLAQA0000014”.

Akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AQUAPOZ” i oznaczeniem „AQA”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map