Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień  18 czerwca 2013 roku na godzinę  12:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.
Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłoży projekt zmian statutu spółki.
Proponowaną treść zmian przedstawia pełny tekst ogłoszenia w załączniku do raportu.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AQUA SA – 2013 – pełny tekst ogłoszenia (pdf)

Formularz pełnomocnictwa ZWZA 2013 (pdf)

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 2013 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map