Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 03.12.2010 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, KAN-GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Niepodległości 11B, 62-030 Luboń, umowę, której przedmiotem są roboty projektowe i budowlane polegające na wykonaniu projektu robót rozbiórkowych i rozbiórki wszystkich BUDYNKÓW w rozumieniu art. 31 w zw. z art. 28 ust. 1 z ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t.),  pod planowaną inwestycję.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie   2 500 000,00 złotych netto (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map