Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Uchwałą Nr 334/2014  z dnia 19 marca 2014r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E

spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu  następuje na podstawie § 5 ust.1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map