Aneks terminowy do umowy dotyczącej instrumentów finansowych emitenta

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu EBI-4/2013 w sprawie zawarcia Umowy Inwestycyjnej, Zarząd AQUA S.A. informuje, że terminy podane w tym komunikacie zostały przesunięte.

W dniu 15.05.2013 r. wpłynął, podpisany przez strony, Aneks nr 1 do Umowy Inwestycyjnej, określającej warunki transakcji dotyczącej odkupienia przez Spółkę Celową od Banku pakietu 81,70% akcji Spółki, oraz zobowiązania stron przy realizacji tej transakcji.

Termin zawarcia Dokumentacji Finansowania został przesunięty na 25 czerwca 2013 r.,

termin spełnienia Warunków Zawieszających do Kredytu Akwizycyjnego, na 26 czerwca 2013 r.,

termin złożenia wniosku o wypłatę Kredytu Akwizycyjnego przez Spółkę Celową,  na 27 czerwca 2013 r.,

a termin zamknięcia transakcji na 28 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map