Zawarcie porozumienia dotyczącego istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 6.08.2012 otrzymał podpisane przez kontrahenta, Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35,
60-164 Poznań, porozumienie do umowy, której przedmiotem były prace projektowe dla galerii handlowej w Bydgoszczy.

Zawarcie umowy, której dotyczy porozumienie było ogłoszone raportem bieżącym 11/2011.

Z uwagi na okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, nastąpiło przerwanie prac i w wyniku zawartego porozumienia strony postanowiły rozwiązać umowę i wykonane dotychczas prace rozliczyć. Na dzień przerwania prac ustalono zgodnie stopień zaawansowania na 45%, co stanowi kwotę 2 500 000,00 złotych netto (dwamilionypięćsettysięcy 00/100), powiększoną o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Przedmiotowa umowa spełniała przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map