Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki AQUA S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2014 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu: 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E  o wartości nominalnej 1,00 złotych każda.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map