Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 02.01.2014 wpłynęła podpisaną przez kontrahenta, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „INFRA” sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Podmiejskiej 15c, 66-400 Gorzów Wlkp., umowa, której przedmiotem są prace projektowe w ramach projektu pn. „Aglomeracja Poznań: Projekt i budowa Przepompowni Ścieków Garbary”.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1 754 017,00 złotych netto (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemnaście złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

W związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map