Dodatkowe informacje o istotnej umowie dotyczącej emitenta

Zarząd AQUA S.A. informuje warunkach finansowych dotyczących istotnej umowy, mogącej mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych emitenta.

W dniu 19 grudnia 2012 roku została zawarta umowa (dalej „Umowa”) pomiędzy Bartłomiejem Krasickim, wiceprezesem zarządu AQUA S.A. (dalej „Spółka”), reprezentującym grupę menedżerów Spółki a Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. (dalej „Bank”) w zakresie współpracy przy realizacji transakcji odkupienia od Banku akcji Spółki, o czym spółka informowała komunikatem EBI 26/2012 z dnia 20.12.2012 roku.

Z uwagi na fakt, że strony ustaliły konkretne warunki finansowe opisanej umowy, informujemy, że

transakcja dotycząca odkupienia przez menedżerów pakietu 81,70% akcji Spółki zostanie zawarta po cenie 7.000.000 zł (9,85 zł za akcję).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map