Zawarcie istotnej umowy z podwykonawcą

Zarząd AQUA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21.07.2015 wpłynęła podpisana Umowa pomiędzy AQUA S.A. a podwykonawcą robót, GAZO-PROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Lutoryż 441, 36-040 Boguchwała wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545214.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie części robót budowlanych na odcinkach liniowych rurociągu naftowego DN 800 dla Etapu III realizowanej inwestycji w ramach kontraktu zawartego pomiędzy konsorcjum AQUA S.A. i PBG S.A. w upadłości układowej (Wykonawca) a Zamawiającym – PERN ”Przyjaźń” S.A., o którym Spółka informowała komunikatami EBI 18/2013, EBI 20/2014, EBI 9/2015.

Termin zakończenia Robót będących przedmiotem Umowy ustalono na dzień 15.11.2015 r.

Wartość wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi 3 840 306,00 złotych netto (trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta sześć 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Pozostałe szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty podpisania tej umowy, z tym samym podmiotem zawarto umowy i wystawiono zlecenia na kwotę 383 097,00 złotych, co stanowi łączną wartość umów z jednym podmiotem w wysokości 4 223 403,00 złote netto (cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzy 00/100).

Przedmiotowe umowy spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map