Zawarcie istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 24.06.2011 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35,
60-164 Poznań, umowę, której przedmiotem są prace projektowe dla galerii handlowej w Bydgoszczy.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie  
5 500 000,00 złotych netto (pięćmilionówpięśćset tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map