Porozumienie nr 5 z PERN dotyczące istotnej umowy wykonywanej w ramach konsorcjum.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 21.07.2015 wpłynęło podpisane porozumienie nr 5 pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej nr 133, 09-410 Płock („Zamawiający” lub „PERN”),

a konsorcjum w składzie:

– AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („AQUA”);

– PBG S.A. w upadłości układowej, z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 335, 62-081 Przeźmierowo („PBG”);

reprezentowane przy podpisywaniu porozumienia przez Lidera Konsorcjum, AQUA S.A.

(zwane w dalszej części „Konsorcjum” lub „Wykonawcą”),

dotyczące wspólnej realizacji przez Wykonawcę na rzecz PERN prac w ramach umowy:

I-4714/10 z dnia 19.01.2010 roku na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie I Etapu Realizacyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą
1. Rurociąg relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka na TROW oraz
2. Kabel światłowodowy dla Odcinka Wschodniego Rurociągu „Przyjaźń” na TROW…

O zawarciu wcześniejszych porozumień do ww. umowy Spółka informowała komunikatami EBI 18/2013, EBI 20/2014 oraz EBI 9/2015.

W związku z przedłużeniem terminu realizacji kontraktu do 31.12.2015, o czym spółka informowała w komunikacie EBI 9/2015, a także uzyskiwaniem wszystkich wymaganych prawomocnych pozwoleń na budowę w okresie najbliższych 6 miesięcy, istnieje konieczność bardzo dużej intensyfikacji prac budowlanych w w/w czasie.  Skuteczna realizacja kontraktu na wszystkich odcinkach jednocześnie wymaga zatrudnienia dodatkowych doświadczonych podwykonawców, co łączy się z koniecznością poniesienia dodatkowych  kosztów.

W związku z tym, Spółka zawarła porozumienie nr 5 do umowy I-4714/10 z Zamawiającym, w wyniku którego wartość Umowy została ustalona na kwotę 35.235.342,00 złotych netto (trzydzieści pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote).

Porozumienie zatwierdza jednocześnie nowego podwykonawcę, ZRUG Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gdyńska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000125223, która w ramach zwiększonej kwoty kontraktu wykona część odcinka rurociągu naftowego DN 800 dla Etapu I realizowanej inwestycji.

W związku z tym łączna wartość obu kontraktów opisywanych we wcześniejszych komunikatach, obejmująca prace projektowe i roboty budowlano montażowe, dla etapu I i III zmieniła się z 49.985.487,29 złotych netto i wynosi 60.707.149,28 (sześćdziesiąt milionów siedemset siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 28/100).

Pozostałe warunki umów i porozumień nie odbiegają od typowych warunków przy tego rodzaju kontraktach, i nie zostały w znaczący sposób zmienione.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map