Zawarcie aneksów do istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że do Umowy, zawartej z kontrahentem, ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Fabryczna 5 a, 00-446 Warszawa, zostały zawarte Aneksy. O zawarciu umowy zarząd AQUA S.A. informował komunikatem EBI/17/2012 z dnia 31.08.2012 r.

Przedmiotem tej umowy jest wykonanie koncepcji i projektu budowlano wykonawczego na dostosowanie publicznego układu drogowego na potrzeby skomunikowania drogowego projektowanej Galerii Kujawskiej w Bydgoszczy, oraz sporządzenie studium wykonalności / uwolnienia placu budowy z obcych instalacji i budowli dla w/w budynku.

Zgodnie z zawartymi Aneksami nr 1,3 i 4 strony uzgodniły zwiększony zakres prac, a wynagrodzenie AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało zwiększone o kwotę 194 750,00 złotych netto (słownie: stodziewięćdziesiątczterytysiące siedemsetpięćdziesiąt  00/100 złotych) i wynosi łącznie 1 690 250,00 złotych netto (słownie: jedenmilionsześćsetdziewięćdziesiąttysięcy dwieście-pięćdziesiąt 00/100 złotych), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 2 strony uzgodniły przeniesienie dodatkowego zakresu prac do ryzyka ogólnego, w ramach którego wynagrodzenie AQUA S.A. zostało zwiększone o kwotę 241 000,00 złotych netto (słownie: dwieścieczterdzieścijedentysięcy  00/100 złotych), w związku z tym w ramach ryzyka ogólnego wynagrodzenie wynosi 100% wykonanego Zakresu 1 Etap 1, Zakresu 2, oraz Zakresu opisanego w Aneksie nr 2, lecz nie więcej niż do kwoty łącznie 489 500,00 złotych netto (słownie: czterystaosiemdziesiątdziewięćtysięcy pięćset 00/100 złotych), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju kontraktów.

Umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map