Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 22.06.2011 otrzymał podpisaną przez kontrahenta, Hydrobudowa 9 Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35, 62-081 Przeźmierowo, umowę, której przedmiotem są prace związane z rozruchem obiektów przypisanych do kolejnych etapów realizacji Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie wraz z wykonaniem dokumentów niezbędnych do realizacji czynności rozruchowych oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń personelu Inwestora.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.
Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 850.000,00 złotych netto (osiemsetpięćdziesiąt tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług, i w związku z tym przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map