Wyznaczenie pierwszego dnia notowania  w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C i D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Uchwałą Nr 880/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 06 września 2010r., określono dzień 10 września 2010r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym  systemie obrotu na rynku New Connect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a)500.000 (pięciuset tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „ PLAQA0000014”, b)230.000 (dwustu trzydziestu tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLAQA0000014”,

c)50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii C , oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLAQA0000014”,

d) 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji serii D, pod warunkiem dokonania w dniu 10 września 2010r. rejestracji tych akcji przez KDPW S.A. i oznaczenia ich kodem „PLAQA0000014”.

Powyższe akcje będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AQUAPOZ”  i oznaczeniem „AQA”.

Jednocześnie dzień 09 września 2010r. określono jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLAQA0000022”

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map