Raport okresowy roczny za 2017r. – korekta
Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny za 2017r.

Zawartość raportu, w szczególności sprawozdanie zarządu oraz opinia biegłego pozostają bez zmian. Korekta polega na sprostowaniu błędu podstawowego, polegającego na nieprawidłowym przypisaniu kwoty 3.000.000 do kapitału rezerwowego. W związku z tym w sprawozdaniu finansowym na str. 9 – bilans – pozycja A.IV zmienia się z 3.385.320,59 na 6.385.320,59, pozycja A.VI zmienia się z 3.000.000,00 na 0,00, na str. 12 – zestawienie zmian w kapitale własnym – pkt 2.1, 2.1b, 4.1a i 4.2 zmienia się z 3.000.000,00 na 0,00, pkt. 2.2 zmienia się z 3.385.320,59 na 6.385.320,59 a pkt. 4. z 1.816.230,00 na 1.183.770,00. Korekty te, będące sprostowaniem pomyłki, nie wpływają na końcowy wynik spółki i zostały dokonane przed zatwierdzeniem sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.06.2018 r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

Raport roczny za 2017 r. – korekta

załączniki do raportu rocznego za 2017 r.

 

Załącznik nr 1: Sprawozdanie finansowe za 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem Zarządu – korekta

Załącznik nr 2: Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania

Załącznik nr 3: Zasady ładu korporacyjnego – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect stosowane w AQUA S.A.

Załącznik nr 4: Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego do sprawozdania finansowego za 2017 r. wydanej z zastrzeżeniem wraz z opinią Rady Nadzorczej

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map