Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA AQUA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 roku.

We wniosku Akcjonariusz napisał:

„Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Spółki z żądaniem umieszczenia następujących spraw w porządku obrad ZWZ:

 1. a) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia
 2. b) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki”

Wniosek został uzasadniony następująco:

„Wycena rynkowa Spółki w wysokości 6,302mln zł (po kursie 7,35zł za akcję z dnia 25 maja 2018r.) nie odzwierciedla jej godziwej wartości. Skup akcji ze środków przekazanych z kapitału zapasowego (na koniec I kwartału 2018r. wysokość kapitału zapasowego wynosiła 3.385.320,59zł) nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w szczególności gdy skup akcji może odbywać się dwóch lub więcej etapach. Spółka posiada wysoką płynność (na koniec I kwartału 2018r. kapitał obrotowy wyniósł 7.194.885,96zł) w odniesieniu do posiadanych zobowiązań (na koniec I kwartału 2,001.952,62zł).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z „Dokumentem Informacyjnym Spółki Aqua S.A. sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 sierpnia 2010r. „… Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki publiczne. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd w porozumieniu z KDPW, zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW (strona 42). Aktualnie bardzo dużo spółek notowanych na GPW w Warszawie realizuje politykę udziału w zyskach/kapitałach przez akcjonariuszy.

Pragnę podkreślić, że Spółka w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w dniach 9-19 lipca 2010r. dokonała sprzedaży 90.000 akcji po cenie 14zł za akcję, uzyskując 1.260.000zł. Akcje w ramach oferty zostały objęte przez 59 podmiotów, które po 8 latach od inwestycji zanotowali ponad 40% straty na akcjach.

Mając powyższe na uwadze zasadność zgłoszonych projektów uchwał jest w pełni uzasadniona.”

Akcjonariusz załączył projekty dwóch uchwał, których treść, po scaleniu z wcześniej ogłoszonymi, stanowi załącznik do komunikatu.

W związku z tym żądaniem Zarząd AQUA S.A. uzupełnił porządek obrad o punkty proponowane przez Akcjonariusza nadając im nr 12 i 13 i zmieniając numer pkt 12 na 14, a do projektów uchwał dołączył dwie proponowane uchwały.

Zaktualizowany tekst projektów uchwał, oraz zmieniony formularz dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do raportu. Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2017.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Józef Andrzej Kozikowski

Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map