Raport okresowy roczny za 2018r.
Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2018r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Kozikowski – Prezes Zarządu

 

Raport roczny za 2018 r.

załączniki do raportu rocznego za 2018 r.

Załącznik nr 1: Sprawozdanie finansowe za 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem Zarządu

Załącznik nr 2: Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania

Załącznik nr 3: Zasady ładu korporacyjnego – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect stosowane w AQUA S.A.

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map