Raport okresowy roczny za 2017r. – korekta

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny za 2017r.

Zawartość raportu, w szczególności sprawozdanie finansowe oraz opinia biegłego pozostają bez zmian. Korekta polega na dodaniu załącznika nr 4 zawierającego stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego do sprawozdania finansowego za 2017 r. wydanej z zastrzeżeniem wraz z opinią Rady Nadzorczej do tego stanowiska.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Kozikowski – Prezes Zarządu

 

Raport roczny za 2017 r. – korekta

załączniki do raportu rocznego za 2017 r.

 

Załącznik nr 1: Sprawozdanie finansowe za 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem Zarządu

Załącznik nr 2: Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania sprawozdania

Załącznik nr 3: Zasady ładu korporacyjnego – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect stosowane w AQUA S.A.

Załącznik nr 4: Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego do sprawozdania finansowego za 2017 r. wydanej z zastrzeżeniem wraz z opinią Rady Nadzorczej

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map