Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień  17 czerwca 2021 roku na godzinę  12:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.
Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku w sprawie podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 12. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu
Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AQUA SA – 2021 – pełny tekst ogłoszenia (pdf)

Formularz pełnomocnictwa ZWZA 2021 (pdf)

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 2021 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map