Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień  19 sierpnia 2020 roku na godzinę  12:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.
Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku w sprawie podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
 12. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu
Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AQUA SA – 2020 – pełny tekst ogłoszenia (pdf)

Formularz pełnomocnictwa ZWZA 2020 (pdf)

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 2020 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map