Zarząd AQUA S.A. informuje, że  w dniu 28.03.2022 roku został podpisany aneks do umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 zmieniający podmiot wykonujący badanie na firmę Moore Polska Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613), ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4326, wstępującą w prawa i obowiązki, jako nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dotychczasowego podmiotu wykonującego badanie tj. „Morison Finansista Audit” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-005), ul. Główna 6.

Na mocy podpisanego aneksu umowa została zawarta z podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki mocą Uchwały Nr 2 podjętej 24 marca 2022 roku, o czym Emitent informował w raporcie EBI-3/2022 w dniu 24.03.2022r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. p.11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map