Zarząd AQUA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w trybie pisemnym w dniu 24 marca 2022 roku, mocą Uchwał Nr 1 i 2, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, dokonała uchylenia uchwały z dnia 20 grudnia 2021 (ogłoszonej raportem EBI /12/2021), a następnie dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022. Wybrana została firma Moore Polska Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00 – 613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4326, wstępująca w prawa i obowiązki, jako nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dotychczasowego podmiotu wykonującego badanie tj. „Morison Finansista Audit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61 – 005), ul. Główna 6.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map