Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Rada Nadzorcza Spółki, w trybie pisemnym w dniu 18 listopada 2020 roku, mocą Uchwały Nr 1 z dnia 16 listopada 2020 roku, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. Wybrana została firma PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map