Wpis KRS o zmianie Statutu i składu Rady Nadzorczej Spółki AQUA S.A.
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 02.11.2020 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 22.10.2020 roku przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu o zmianach statutu Spółki oraz wpisu o zmianach w składzie Rady Nadzorczej – wykreśleniu Pani Moniki Łaganowskiej i wpisaniu Pana Sławomira Ziemskiego, przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

Dotychczasowa i zmieniona treść postanowień Statutu oraz tekst jednolity uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19 sierpnia 2020 roku zostały opublikowane raportem EBI/9/2020, a zmiany w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane  raportem EBI/8/2020 w dniu 20.08.2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map