Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Rada Nadzorcza Spółki, w trybie pisemnym w dniu 7 grudnia 2021 roku, mocą Uchwały Nr 1, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Wybrana została firma Morison Finansista Audit Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-005), ul. Główna 6, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 255.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map